Tillbaka till Förstasidan

 

Designprocess


Att skapa en hållbar framtid kräver att vi tar en ny utgångspunkt i vårt utvecklingsarbete. Vi skapar inte ekologiska lösningar genom att tillgodose maskrosens behov. Den klarar ju till och med att bryta sig igenom asfalt. Vi måste istället utgå från hur den biologiska mångfalden samspelar när vi designar nya lösningar.

Vi skapar inte heller lättanvända produkter om vi utgår ifrån stålmannen, eller ens oss själva. Vi kompenserar dagligen undermedvetet för dåliga designlösningar, något som inte alltid är möjligt för personer med olika typer av funktionsvariationer. Dessa personer kan därför lätt peka ut var problemen i användningen ligger. I en mångfaldsdriven designprocess involverar man därför alltid de strängaste kravställarna.En Traditionell Designprocess

En Mångfaldsdriven Designprocess

Det färgade området symboliserar befolkningen som helhet. På höger sida har vi den största gruppen; de toleranta användarna. På vänster sida har vi de användare som ställer de strängaste kraven på lösningen. I en traditionell designprocess använder du ofta en befintlig produkt som utgångspunkt och försöker förbättra den genom att studera toleranta användare, personer utan särskilda behov. För att vara mer inkluderande kanske du också använder dig själv som referenspunkt och tänker "det måste fungera för någon som är lite svagare än mig" när du fattar vissa designbeslut. Resultatet är vanligtvis en marginell utveckling, en re-design av en befintlig produkt.

En mångfaldsdriven designprocess leder ofta till innovationer. Nyckeln är att utgångspunkten är människors behov istället för befintliga lösningar. Vi identifierar vilken problematik en befintlig design försöker lösa och involverar sedan de användargrupper som ställer de strängaste kraven på just det problemet. Vi tar fram skisser, modeller och prototyper som tillgodoser behoven hos dessa grupper. De är också med och ger feedback under flera stadier av designprocessen. Eftersom den slutliga produkten är inkluderande i sin design blir förhållandet mellan användare och produkt ofta starkare vilket minimerar slit och släng-beteenden.

 

Designprocessens Faser

Fas 1 - Förstudie

En mångfaldsdriven designprocess börjar, precis som en traditionell, med en förstudie. Skillnaden är att vi både tar reda på de viktigaste intressenternas och de strängaste kravställarnas behov när det gäller det problem vi ska lösa.


Fas 2 - Idégenerering

Vi analyserar den insamlade informationen och använder den som utgångspunkt för att generera idéer. I det här stadiet är det viktigt att inte hålla tillbaka. Vi hittar så många möjliga lösningar på varje individuellt behov som möjligt och börjar med att skriva ner egenskaper som uppfyller varje separat behov. Vi skissar sedan förslag på lösningar baserade på dessa egenskaper.
Idéerna gestaltas på enklast möjliga sätt som kommunicerar tydligt med användarna och de andra intressenterna. När det gäller saker som ska hanteras är det bäst att bygga enkla modeller.


Fas 3 - Testmodeller

Idéerna diskuteras, utvärderas och vidareutvecklas tillsammans med uppdragsgivaren, användare och andra intressenter. Vi reflekterar sedan över vilken typ av lösningar som kan göras baserat på feedbacken vi fick.


Fas 4 - Frågemodeller

När idéerna har analyserats och de olika övergripande koncepten börjar materialiseras uppstår ett antal frågor; Hur lång? Hur bred? Hur många? Vilket material? etc. För att besvara dessa frågor skapas olika nya modeller. Det är viktigt att varje fråga gestaltas med en separat uppsättning modeller så att vi vid testning vet säkert vad användaren svarar på.

Frågeställningarna utvärderas tillsammans med uppdragsgivaren, de användare som har de största behoven och andra intressenter. Resultatet analyseras sedan. Olika kombinationer av dellösningar identifieras.


Fas 5 - Designförslag

Vi tar fram minst tre olika varianter på hur den färdiga produkten kan se ut och fungera. Designförslagen utvärderas och ofta vill man ha en kombination av förslagens egenskaper. Vi analyserar vilka värden som de uppskattade lösningarna står för och hur de kan förenas till en färdig design.


Fas 6 - Slutlig Designlösning

Vi vet nu hur den slutliga designen ska se ut och fungera. En sista utvärdering görs för att säkerställa att lösningen uppfyller alla krav och behov.


Empatiskt skapande

För att få en uppfattning om hur det kan kännas att använda en produkt när man har nedsatt funktion i händerna eller försämrad syn, har vi tagit fram ett workshop-kit som gör att man kan försätta sig själv i den stränga kravställarens roll. Du kan alltså få en egen upplevelse som till stor del liknar det som personer med olika funktionsvariationer lever med varje dag. Vår forskning visar att det kan vara svårt att föreställa sig hur krångligt det verkligen är för en person med nedsatt funktion innan man har fått prova själv. Studien visar även hur kombinationen av att involvera användare med funktionsvariation och att själv försätta sig i deras situation ger den bästa förutsättningen för att skapa lättanvända produkter.

I workshop-kitet ingår handskar för att simulera reumatism och glasögon som ger olika typer av synnedsättning. Det finns också ljudfiler för att uppleva hur det är att ha ADHD och Tinnitus.

Läs mer och beställ ditt kit här!